iCORE moduler

Hours

Hours

iCORE Hours er et fleksibelt verktøy for arbeidstidsplanlegging, timefangst og oppfølging. Modulen er spesielt egnet for prosjektorienterte og timeintensive virksomheter, hvor ansatte arbeider i ulike skift- og rotasjonsordninger, men kan også konfigureres for enklere behov.

Modulen har funksjonalitet for timeregistrering på web og med app, rotasjonsplanlegging, bemanningskontroll, arbeidstidskompensasjon i ulike arbeidstidsordninger, beregning og avregning av årsverk, overtidskontroll i henhold til arbeidsmiljøloven/petroleumsforskriften, gjennomsnittsberegning av arbeidstid, m.m. 

Last ned produktark for iCORE Hours her.

Travel & Expenses

Travel & Expenses

iCORE Travel & Expenses gir rask og enkel administrasjon av reiseregninger og utlegg. Modulen tillater fri definisjon av regningstyper, slik at regler og satser kan konfigureres i henhold til tariffbestemte eller bedriftsspesifikke avtaler. Vedlegg til regninger kan lastes opp direkte fra mobile enheter med iCORE attachement app. 

iCORE Travel & Expenses skaper underlag for refusjon av utlegg, bokføring og viderefakturering til kunder. iCORE Travel & Expenses har støtte for pendlerreiser, slik at reisende arbeidere kan håndtere reise til arbeidssted, oppholdsperiode og reise hjem i en og samme regning.

Last ned produktark for iCORE Travel & Expenses her.

Invoice

Invoice

iCORE Invoice skaper fakturaunderlag for timer, basert på regelstyrt uttrekk og prising av timetransaksjoner. Modulen har reprisingsautomatikk, som sikrer riktig behandling av transaksjoner ved endringer i underliggende regelverk eller masterdata med tilbakevirkende kraft.  

Data Warehouse

Data Warehouse

iCORE Data Warehouse er en brukervennlig datavarehusløsning hvor rapporter bestilles i web-grensesnittet og sluttproduktet er MS Excel regneark. Utstrakt bruk av pivot-funksjonaliteten i Excel gir stor fleksibilitet med hensyn på analysefunksjonalitet og tilpasning av rapporter til sluttbrukernes behov. iCORE Data Warehouse kan også benyttes til rapportering fra andre datakilder enn iCOREs egen database.

Hub

Hub

iCORE Hub er et integrasjonsverktøy for formidling av data mellom ulike systemer og databaseplattformer. Modulen støtter både online overføring av masterdata og batch overføring av større datamengder. iCORE Hub kan også benyttes til systemintegrasjon i tilfeller hvor iCORE hverken er avsendende eller mottakende system. 

Den tekniske formidlingen av data kan være basert på web service API-er, database til database-kommunikasjon eller filbasert.

Payroll

Payroll

iCORE Payroll er bindeleddet mellom iCORE og virksomhetens lønnssystem. Modulen har omfattende muligheter for brukerdefinerte regler som styrer både utledning og prissetting av lønnsarter. I tillegg har modulen automatikk for reprising av lønnstransaksjoner ved f.eks. endring av tarifflønn med tilbakevirkende kraft etter lønnsoppgjør. iCORE Payroll kan også skape løpende kalkulatorisk grunnlag for bokføring av lønnskostnader i prosjektregnskap, slik at prosjektene ikke behøver å vente på lønnskjøring for å få et korrekt kostnadsbilde.

Payment Certificate

Payment Certificate

iCORE Payment Certificate skaper betalingssertifikater for timer produsert av innleid personell, basert på regelstyrt uttrekk og prising av timetransaksjoner, og utsteder betalingssertifikater. Modulen har reprisingsautomatikk, som sikrer riktig behandling av transaksjoner ved endringer i underliggende regelverk eller masterdata med tilbakevirkende kraft.  

 

Dashboard

Dashboard

iCORE Dashboard viser virksomhetens tilstand på makronivå. Modulen gir grafisk oversikt over timeproduksjon, sykefravær, faktureringsgrad, personellsituasjonen i virksomheten, m.m.

Message

Message

iCORE Message formidler SMS og e-post.  Meldingsmottakere kan velges etter en rekke kriterier. Modulen benyttes også av Hours-modulen og av Travel & Expenses-modulen i forbindelse med utsendelse av SMS-baserte purringer. iCORE Message kan motta svar på utsendte SMS-er.

News

News

iCORE News benyttes til publisering av nyheter og informasjon på iCOREs informasjonsside, på web og i app. Modulen har regelstyrt formidling til grupper av mottakere, samt prioritering og tidsstyring av visning. Nyhetssaker kan sendes som mail basert på de samme reglene som benyttes ved formidling via informasjonssiden. Nyhetssaker kan både ha bilder og vedlegg.

Follow Up

Follow Up

iCORE Follow Up benyttes til oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Modulen varsler rette vedkommende i organisasjonen om lovpålagte aktiviteter som skal gjennomføres ved sykefravær, veileder i prosessen og tilbyr nødvendige dokumenter. iCORE Follow Up samspiller med det generelle fraværsregisteret i iCORE, slik at langtidsfravær kan benyttes til generering av ferdig utfylte timelister. 

Competence ikon mørk blå

Competence

iCORE Competence benyttes til oppfølging, vedlikehold og identifikasjon av de ansattes kompetanse og erfaring. Modulen har funksjonalitet for sertifikatvarsling og dynamisk CV-generering, med erfaringsautomatikk basert på prosjektaktivitet. Omfattende muligheter for sammensatte søk på tvers av kompetansekategorier.