Timefangst tilpasset dine behov

iCORE er en modulbasert løsning for timeintensive og prosjektorienterte virksomheter.

Timefangst, optimalisering av ressursutnyttelse, beregning av årsverk og overtidskontroll kan være kompliserte og tidkrevende prosesser. I virksomheter hvor de ansatte arbeider i flere skift-, turnus eller rotasjonsordninger, med ulike bestemmelser for forkortet arbeidstidskompensasjon, øker kompleksiteten ytterligere. I tillegg til høye kostnader forbundet med gjennomføring av prosessene, kan det oppstå betydelige kostnader ved avregning av årsverk om den løpende oppfølgingen gjennom avregningsperiodene har vært mangelfull.

iCORE adresserer disse problemstillingene med funksjonalitet som understøtter og automatiserer de kompliserte prosessene. Effekten er reduserte kostnader og høyere datakvalitet, med mindre manuelt arbeid.

Om behovene er enklere konfigurerer vi systemet deretter. Da får du en ukomplisert og oversiktlig løsning, med all den kraftige funksjonaliteten iCORE kan by på tilgjengelig hvis behovene endrer seg.

I tillegg til hovedfunksjonaliteten i systemet, som er knyttet til timeregistrering og oppfølging av timer, har iCORE løsninger for håndtering av tjenestereiser, pendlerreiser og utlegg, lønnsfunksjon med etterbetalingsautomatikk, betalingssertifikater for innleid personell og oppfølging av sykefravær.

iCORE Business Process Support 2 NO

iCORE kan integreres med de fleste ERP-systemer, lønnssystemer og plansystemer – og kjøres enten i kundens nettverk eller som en skyløsning. 

oversikt_timelister timeliste_ukebilde_detaljert timeliste_dagbilde_popup saldoer

 


iCORE kan gi store kostnads- og effektiviseringsgevinster for virksomheter som:

  • Opplever det som krevende å fange alle timer til rett tid.
  • Har manuelle eller mangelfulle løsninger for timeregistrering og purring/varsling.
  • Har manuelle eller mangelfulle løsninger for godkjenning av timer i prosjekter og/eller linjeorganisasjon.
  • Har unødvendig komplisert registreringsarbeid fordi flyten fra timefangst til lønn og fakturering ikke er automatisert.
  • Må utføre omfattende manuelt arbeid ved beregning og etterbetaling i forbindelse med årlige lønnsoppgjør.
  • Har tunge prosesser og store overtids-/mertidsutbetalinger i forbindelse med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og avregning av årsverk.
  • Mangler løpende prognoser og proaktiv varsling av ugunstig ressursutnyttelse og «kostbare» årsverk.
  • Ikke har løpende kontroll på kompensert overtid og overtid i lovens forstand – i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og i rammeforskriften for petroleumsvirksomheten .

 

Integrerte forretningssystemer

APTO har lang erfaring og høy kompetanse knyttet til systemintegrasjon på tvers av tekniske plattformer. Med integrasjonsløsninger basert på iCORE Hub, kan datautveksling mellom ulike forretningssystemer regelstyres både for online overføring av masterdata, og batch overføring av større datamengder. Våre kunder har ofte en kompleks og distribuert produksjon, som krever sentral integrasjonsarkitektur med støtte for forretningsprosessene.

 

Teknologi

iCORE er en webapplikasjon bygget på standard teknologi, med fokus på brukervennlighet og fleksibilitet. De viktigste funksjonene for sluttbrukere er også tilgjengelige via app for timeregistrering på mobiltelefoner og nettbrett.

Vi står selv for all utvikling og kan dermed gjøre raske tilpasninger om det identifiseres behov for ny eller endret funksjonalitet i forbindelse med kundeprosjekter.