Timefangst tilpasset dine behov

iCORE er en modulbasert løsning for timeintensive og prosjektorienterte virksomheter.

Timefangst, ressursutnyttelse, beregning av årsverk og overtidskontroll kan være kompliserte og tidkrevende prosesser. I virksomheter hvor de ansatte arbeider i flere skift- eller rotasjonsordninger, med ulike bestemmelser for forkortet arbeidstidskompensasjon, øker kompleksiteten ytterligere. I tillegg til høye kostnader forbundet med gjennomføring av prosessene, kan det oppstå betydelige kostnader ved avregning av årsverk om den løpende oppfølgingen gjennom avregningsperiodene har vært mangelfull.

iCORE adresserer disse problemstillingene med funksjonalitet som understøtter og automatiserer de kompliserte prosessene. Effekten er reduserte kostnader og høyere datakvalitet, med mindre manuelt arbeid.

I tillegg til hovedfunksjonaliteten i systemet, som er knyttet til timeregistrering og oppfølging av timer, har iCORE løsninger for håndtering av reiser og utlegg, lønnsfunksjon med etterbetalingsautomatikk, betalingssertifikater for innleid personell og oppfølging av sykefravær.

iCORE kan integreres med de fleste ERP-systemer, lønnssystemer og plansystemer – og kjøres enten i kundens nettverk eller som en skyløsning. 

iCORE kan gi store kostnads- og effektiviseringsgevinster for virksomheter som:

  • Opplever det som krevende å fange alle timer til rett tid.
  • Har manuelle eller mangelfulle løsninger for godkjenning av timer i prosjekter og/eller linjeorganisasjon.
  • Har unødvendig komplisert registreringsarbeid på grunn av manglende automatisering av flyten fra timefangst til lønn.
  • Må utføre omfattende manuelt arbeid ved beregning og etterbetaling i forbindelse med årlige lønnsoppgjør.
  • Har tunge prosesser og store overtids-/mertidsutbetalinger i forbindelse med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og avregning av årsverk.
  • Mangler løpende prognoser og proaktiv varsling av ugunstig ressursutnyttelse og «kostbare» årsverk.
  • Ikke har løpende kontroll på kompensert overtid og overtid i lovens forstand – i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og i rammeforskriften for petroleumsvirksomheten .

Integrerte forretningssystemer

APTO har lang erfaring og høy kompetanse knyttet til systemintegrasjon på tvers av tekniske plattformer. Med integrasjonsløsninger basert på iCORE Hub, kan datautveksling mellom ulike forretningssystemer regelstyres både for online overføring av masterdata, og batch overføring av større datamengder. Våre kunder har ofte en kompleks og distribuert produksjon, som krever sentral integrasjonsarkitektur med støtte for forretningsprosessene.

Teknologi

iCORE er en webapplikasjon bygget på standard teknologi, med fokus på brukervennlighet og fleksibilitet. De viktigste funksjonene for sluttbrukere gjøres også tilgjengelige via App for timeregistrering på mobiltelefoner og nettbrett. Vi står selv for all utvikling og kan dermed gjøre raske tilpasninger om det identifiseres behov for ny eller endret funksjonalitet i forbindelse med kundeprosjekter.